Nederlandse Osteopathie Federatie  (NOF)

Onafhankelijk orgaan ter bevordering kwaliteit                      Opgericht 2 april 2002

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel I

De bestuursleden worden gekozen voor maximaal vijf jaar, treden volgens rooster af en zijn terstond herkiesbaar.

Aftredend zijn in de loop van vijf jaar:

 1. secretaris
 2. voorzitter
 3. penningmeester en algemeen plaatsvervanger.

Artikel II

De presentatie van de osteopathie door geregistreerden dient herkenbaar te zijn qua locatie en aanduidingen en in relaties met verzekeraars.

De presentatie mag geen schade toebrengen aan de osteopathie.

Artikel III

Alle commissies, bijvoorbeeld de nascholing- en geschillencommissie,  worden ingesteld op voordracht van het bestuur.

Zie tevens het klacht- en tuchtreglement en geschillencommissie conform de Wkkgz.

Artikel IV

 Orde van vergadering.

De voorzitter stelt de orde van vergadering met inachtneming van het gestelde in het huishoudelijk reglement.

De agenda dient te bevatten:

 1. mededeling omtrent ingekomen en verzonden stukken en activiteiten van bestuur en commissies
 2. behandeling van aan de orde zijnde onderwerpen

Artikel V

 Voorstellen inzake wijzigingen van het huishoudelijk reglement, commissies, beleid en werkprogramma dienen bij de secretaris te worden gemeld en op de agenda te worden geplaatst.

 Artikel VI

Kwaliteitsbeleid Wkkgz

De NOF acht het van groot belang dat osteopaten een medische vooropleiding (BIG-gerelateerd) hebben gevolgd op Bsc-niveau (NLQF 6); zij voldoen hiermee aan de eis van de Zorgverzekeraar t.a.v.  voldoende medische basiskennis (MBK). Het Register toetst of de therapeut voldoet aan de voorwaarden.

 Praktijkvoering

In het kader van professionalisering van de complementaire zorg  draagt het Register bij aan het verbeteren van de praktijkvoering van de therapeuten werkzaam in de complementaire zorg.

Het Register informeert de therapeuten in dit kader over de volgende verplichtingen:

 1. het gebruik van een door het Register opgestelde (ethische) beroepscode;
 2. het correct uitschrijven van nota’s;
 3. het vermelden van correcte informatie op de website van de therapeut over de behandelingen, de vergoeding van de behandelingen en Registratie
 4. het hebben van een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
 5. het aanvragen van een AGB-code en het up-to-date houden van de contactgegevens in Vektis;
 6. het spreken van de Nederlandse taal op minimaal B2 niveau.

Artikel VII

 Contributie.

De contributie voor geregistreerden wordt telkenjare afzonderlijk opnieuw vastgesteld op voorstel van de penningmeester op grond van diens begroting, na goedkeuring door het bestuur.

Profilering praktijk Osteopathie.

Na inschrijving heeft de geregistreerde drie jaren de tijd aan alle organisatorische praktijkverplichtingen te voldoen, zoals vermeld in art. 5, lid 3 van de statuten.

 Registratieduur.

De (her)registratie betreft telkenmale een periode van vijf jaar.

 Artikel VIII

 Registratielijst.

De lijst van geregistreerden wordt jaarlijks opgesteld. De lijst wordt actueel bijgehouden en gepubliceerd op de NOF-website.
Tenminste 1x per kwartaal wordt deze registerlijst van osteopaten verstuurd aan de Zorgverzekeraars en Vektis.

Artikel IX

 Vergoedingen.

Door de stichting worden gedragen:

 1. kosten van werkzaamheden in opdracht van het bestuur door personen of instellingen ten dienste van het gestelde doel in ruime zin
 2. bureaukosten, kosten van vergaderingen en representaties in opdracht benevens daarmee verbonden reiskosten
 3. kosten ten behoeve van informatievoorzieningen
 4. onkostenvergoeding voor bestuursleden.

Door de stichting worden niet gedragen:

De kosten in verband met inschakeling melding/klachtenfunctionaris t.b.v. de afwikkeling van deze procedure in het kader van de Wkkgz. De verplichting voor deze kosten rust op de zorgverlener.
Eveneens geldt dit voor de kosten van de klacht-, de geschillen- en de tuchtcommissie. De betalingsverplichting van deze kosten rust op de zorgverlener.

Artikel X

Kosten Wkkgz: melding, klacht, geschil, tuchtzaak

De kosten van de melding/klachtenfunctionaris, klachtencommissie, geschillencommissie, tuchtcommissie, komen voor rekening van de betrokken zorgverlener.
De betrokken zorgverlener dient zich onder meer middels een beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering tegen kosten in te dekken.

Onvoorziene gevallen.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel XI

Volgens artikel 5, lid 4 van de statuten dienen bij- en nascholingen te worden gehouden en gegeven door daartoe bevoegde personen, opleidingen en instanties, zulks ter beoordeling van het bestuur, conform het gestelde in het beroepsprofiel. Het aantal verplichte nascholingsuren per tijdseenheid wordt door het bestuur gepubliceerd. Zie het Reglement na- en bijscholing, artikel 8.

Zie nascholingseisen vanaf 01-01-2017.