Onafhankelijk orgaan ter bevordering kwaliteit en registratie Opgericht 2 april 2002

Naam

Artikel 1

De stichting draagt de naam: Stichting Nederlandse Osteopathie Federatie (hierna te noemen NOF).

Zetel

Artikel 2

 1. Zij heeft haar zetel te Hilversum.
 2. De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 3

De stichting stelt zich het volgende ten doel:

 1. Het aanleggen en bijhouden van een register van personen, die bevoegd zijn tot het uitoefenen van de osteopathie en voldoen aan de door de NOF gestelde of te stellen eisen.
 2. Het houden van supervisie op de ethiek en de kwaliteit van handelen van geregistreerden in de uitoefening van hun beroep, of daaraan gerelateerde activiteiten.
 3. Het bewaken en controleren van de kwaliteit (beroepsinhoudelijk en anderszins) van de geregistreerden.
 4. Het aanstellen van klachtenfunctionarissen en het organiseren van een Klachtencommissie, een onafhankelijke Geschillencommissie en een Tuchtcommissie.
 5. Het instellen van de commissies van Klacht, Geschil en Tucht vloeien voort uit de bepalingen zoals aangegeven in de reglementen van de Wkkgz (Wet kwaliteit klacht geschillen zorg).

Geregistreerden

Artikel 4

 1. Geregistreerden zijn zij, die bevoegd zijn tot het uitoefenen van de osteopathie – volgens de normen van opleiding en scholing die in de examenreglementen van de  opleidingen Osteopathie zijn vastgesteld en die voldoen aan de in deze statuten van de NOF vastgestelde eisen, waaronder het met goed gevolg afgelegd hebben van het theoretisch en praktisch eindexamen osteopathie (casuïstiekexamen) en een goedgekeurd onderzoek osteopathie (thesis). Geregistreerden zijn praktiserende Osteopaten die tenminste vier honderd (400) uur per jaar werkzaam zijn als osteopaat, zulks ter beoordeling van NOF.
 2. Registratie geschiedt op verzoek van betrokkene en op voordracht van een door de NOF geaccepteerde opleiding. Het bestuur kan zelf de nodige onderzoeken instellen om de bevoegdheid van de kandidaat vast te stellen, zulks in overleg met de betreffende examencommissie respectievelijk opleiding.
 3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en werkadressen van alle geregistreerden zijn opgenomen en kent hen een registratienummer toe.
 4. Om in aanmerking te komen voor toelating in het register, zoals omschreven in het volgende lid, dient de betrokkene werkzaam te zijn.
 5. Praktiserend geregistreerden hebben het recht de letters D.O.-(M).R.O. achter hun naam te plaatsen. Diploma in de Osteopathie-(Member) Registratie Osteopathie: na behalen thesis.

Verplichtingen

Artikel 5

 1. Alle geregistreerden zijn verplicht:
  • de statuten en reglementen, alsmede de besluiten van het bestuur of van een ander orgaan van de NOF na te leven;
  • de inschrijving ten minste vijf jaar te handhaven overeenkomstig de daartoe in het reglement vastgelegde voorwaarden;
  • de belangen van de NOF en van de osteopathie in het algemeen niet te schaden;
  • de overige verplichtingen, die de NOF in naam van de geregistreerden aangaat, of die uit de registratie voortvloeien, te aanvaarden en na te komen, waaronder medewerking te verlenen aan de praktijkvisitatie.
 2. Alle geregistreerden zijn gehouden te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit bepalingen in het beroepsprofiel voor osteopathie, de tuchtreglementen voor osteopathie en de reglementen ten aanzien van de praktijkvoering voor osteopathie.
 3. De praktijkuitoefening osteopathie dient in tijd en/of plaats gescheiden te zijn van andere vormen van geneeskunde en/of therapie tijdens de opstartfase, drie jaar, van de praktijk osteopathie.
 4. Alle geregistreerden zijn verplicht bij- en nascholingsactiviteiten te volgen die goedgekeurd zijn door de NOF. De bij- en nascholingsactiviteiten zijn in het huishoudelijk reglement geregeld.

Straffen

Artikel 6

 1. In het algemeen zijn overtredingen van de regels zoals die zijn vastgelegd in de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de NOF, waardoor de belangen van de NOF worden geschaad, strafbaar. Zulks ter beoordeling van het bestuur.
 2. De geregistreerde is tevens in overtreding, indien door zijn handelen of nalaten de belangen van de osteopathie in het algemeen worden geschaad. Zulks ter beoordeling van het bestuur.
 3. Het bestuur is bevoegd om in geval van overtredingen als bedoeld in het eerste en tweede lid, de volgende sancties op te leggen:
  • berisping;
  • (voorwaardelijke) schorsing van de registratie;
  • beëindiging van de registratie.

  Een (voorwaardelijke) schorsing van registratie kan ten hoogste worden opgelegd voor een jaar.
  Ten aanzien van een besluit tot beëindiging van de registratie is het bepaalde in art. 8 van toepassing. Andere dan onder a tot en met c genoemde sancties kunnen aan het bestuur door daartoe ingestelde commissies inzake het klachtenreglement (klachtenfunctionaris en klachtencommissie) en tuchtreglementen (Commissie van Toezicht en Commissie van Beroep) worden voorgesteld. Het bestuur besluit of een sanctie/advies wordt overgenomen dan wel wordt afgewezen.

Registratie

Artikel 7

 1. Zij die registratie hebben aangevraagd dienen het bestuur aan te tonen, dat zij aan de in de statuten en de reglementen van het register voor registratie gestelde algemene en bijzondere eisen voldoen. Voorts dienen zij het inschrijfgeld te hebben voldaan.
 2. Geregistreerden dienen een jaarlijkse bijdrage te voldoen.

Einde van de registratie

Artikel 8

 1. De registratie eindigt:
  • door overlijden van de geregistreerde.
  • door opzegging door de geregistreerde.
  • door opzegging namens de NOF. Opzegging kan geschieden indien de geregistreerde heeft opgehouden aan de eisen voor registratie te voldoen conform de statuten en/of reglementen, indien hij zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel wanneer redelijkerwijs van de NOF niet gevergd kan worden de registratie te laten voortbestaan.
  • door ontzetting. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken indien een geregistreerde in strijd handelt met de statuten, reglementen, of besluiten van organen van de NOF, of de NOF op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn bijdrage te voldoen.
  • de registratie als praktiserend geregistreerde vervalt indien niet langer wordt voldaan aan de eisen gesteld in artikel 4.1.a met betrekking tot praktiserend geregistreerden.
 2. Opzegging namens de NOF geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van registratie door geregistreerde, of namens de NOF kan slechts geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken voor het einde van de registratieduur. Echter de registratie kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de NOF redelijkerwijs niet gevergd kan worden de registratie te laten voortbestaan.
 4. Een opzegging die in strijd is met het bepaalde in het vorige lid doet registratie eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Beëindiging van de registratie geschiedt door het bestuur.
 6. Tegen een besluit tot opzegging op grond van het feit dat redelijkerwijs van de NOF niet gevergd kan worden registratie te laten voortbestaan en tegen een besluit tot beëindiging van de registratie is de betrokkene gerechtigd binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep aan te tekenen bij het bestuur. Hij/zij wordt ten spoedigste schriftelijk van het gemotiveerde besluit op dit beroep in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst.
 7. Wanneer registratie in de loop van het kalenderjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Geldmiddelen

Artikel 9

 1. Het bestuur bepaalt de hoogte van de jaarlijkse bijdrage.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijk ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur
Bestuursfuncties
Besluitvorming van het bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 10

 1. De NOF wordt bestuurd door het bestuur.
 2. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van tenminste drie leden.
 3. Het bestuur benoemt met inachtneming van het hierna bepaalde zijn eigen leden.
 4. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze functies kunnen in één persoon zijn vertegenwoordigd.
 5. De leden van het bestuur kunnen hun werkzaamheden onderling verdelen.
 6. De NOF wordt vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
 7. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, noch tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de NOF zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 8. Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van een stem.
 9. Geldige besluiten kunnen alleen worden genomen wanneer ten minste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is en alle bestuursleden, met inachtneming van het hierna bepaalde, zijn opgeroepen, met deze uitzondering evenwel, dat wanneer de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, geldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering.
 10. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, die echter bevoegd is een ander bestuurslid met het voorzitterschap te belasten. Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur, zonder dat hij een ander met het voorzitterschap heeft belast, voorziet de vergadering zelf in haar leiding. De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de bestuursvergadering. Bij afwezigheid van de secretaris van het bestuur wijst het bestuur een van de bestuursleden als secretaris aan die de notulen van de vergadering houdt.
 11. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staken van de stemmen in een bestuursvergadering komt geen besluit tot stand.
 12. Bestuursvergaderingen worden tenminste één maal per maand gehouden en voorts zo dikwijls als een bestuurslid het verlangt. Het bijeenroepen van de leden geschiedt door de voorzitter of door het bestuurslid die het houden van de vergadering heeft verlangd, door middel van een email, verzonden aan ieder bestuurslid. Hierin worden plaats en tijdstip van de vergadering en de in vergadering te behandelen onderwerpen vermeld. De oproep dient tijdig voor de vastgestelde vergaderdatum door de bestuursleden ontvangen te zijn.
 13. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter van de desbetreffende vergadering dan wel door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter van die volgende vergadering ondertekend.
 14. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit per email geschiedt en alle bestuursleden zich ten gunste van het betreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenbesluit bewaard.
 15. Zolang het bestuur bestaat uit tenminste drie leden geldt het bestuur als volledig samengesteld.
 16. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de NOF, het vaststellen van het beleid, en het toezien op de naleving van de gestelde verplichtingen van de geregistreerden volgens art. 5 van deze statuten.

Einde bestuurslidmaatschap
Periodiek aftreden
Schorsing

Artikel 11

 1. Ieder bestuurslid kan te allen tijde door de overige bestuursleden met algemene stemmen worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door verloop van die termijn.
 2. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk vijf jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
  • het eindigen van de registratie, indien het bestuurslid ten tijde van zijn benoeming geregistreerd is;
  • bedanken;
  • ontslag overeenkomstig het bepaalde in artikel 298, Boek 3 van het burgerlijk wetboek;
  • overlijden.

Jaarverslag
Rekening en verantwoording

Artikel 12

 1. Het boekjaar van de NOF is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de NOF, naar de eisen die voortvloeien uit de werkzaamheden, op een zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de NOF kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur maakt binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar het jaarverslag en de jaarrekening, bestaande uit balans, de staat van baten en lasten met een toelichting op.
 4. Het bestuur kan een deskundige benoemen teneinde de in het vorige lid bedoelde balans en de staat van baten en lasten te controleren.
 5. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in lid 2 en 3, zeven (7) jaar te bewaren.

Commissies

Artikel 13

Het bestuur kan zich doen bijstaan door een of meer commissies.
De samenstelling, taak en werkwijze van een commissie worden, zo mogelijk in overleg met de commissie, door het bestuur bij reglement vastgesteld.

Huishoudelijk reglement

Artikel 14

 1. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten, noch met de overige reglementen.

Statutenwijziging

Artikel 15

 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen of de NOF te ontbinden, mits het daartoe strekkende besluit is genomen met een meerderheid van ten minste tweederde der uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Wijzigingen in de statuten treden niet eerder in werking dan nadat zij bij notariële akte zijn geconstateerd.
 3. In geval van ontbinding zal het bestuur, tenzij andere vereffenaars zij benoemd, met de vereffening zijn belast. De vereffenaars bepalen de bestemming van een eventueel batig saldo van de vereffening van de NOF.
 4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden der ontbonden NOF gedurende zeven (7) jaar berusten onder de jongste vereffenaar.